Europos centro golfo klubas
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Vilnius Club Cup 2017