Europos centro golfo klubas
2019
2018
2017
2016

Vilnius Club Cup 2017